Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023. 

I.

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, stosownie do art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) informuję, że w terminie do 30 czerwca 2019 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023 do Sądu Rejonowego w Goleniowie.

Liczba ławników potrzebnych do wyboru wynosi: 

1. ławnicy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w ilości: 5.

2. ławnicy do orzekania w sprawach z rodzinnych: 1.  

II.  

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.): 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 § 1 - § 3 ustawy):

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył 30 lat,

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5. nie przekroczył 70 lat,

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna zostać wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

 Ławnikami nie mogą być (art. 159 § 1 - § 2 ustawy): 

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6. duchowni,

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

9. radni gminy, powiatu i województwa. 

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin (art. 162 § 1 ustawy):

1. prezesi właściwych sądów,

2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

 III.

 Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty (art. 162 ustawy): 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku           o wydanie dowodu osobistego. 

 Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. 

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. 

 Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 • Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 •  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot go zgłaszający lub sam kandydat powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, podlegają one zniszczeniu w terminie 30 dni.   

IV.

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych niezbędnych dokumentów są dostępne:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Maszewie (zakładka System Rada Nabór kandydatów na ławników),
 • na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl, zakładka Ministerstwo sądy powszechne),
 • w Biurze Rady Miejskiej w Maszewie (Plac Wolności 2), pokój nr 25,
 • zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami wymienionymi w art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) i wyliczonymi powyżej w rozdz. III należy dostarczyć do Biura Rady Miejskiej w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewoosobiście (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 30 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce).

Ponadto wszelkie wyjaśnienia dotyczące naboru ławników można uzyskać pod numerem telefonu 91 402 33 84.

 Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.        z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) – tekst działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy,

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

 

Przewodnicząca   Rady

                                                                                Małgorzata Storma-Piotrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Chwiałkowski 05-06-2019 13:56:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Chwiałkowski 05-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Chwiałkowski 05-06-2019 14:00:26