http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała XXIV/152/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
 • 27-09-2017 20:04
 • Uchwała XXIV/151/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • 27-09-2017 19:59
 • Uchwała XXIV/150/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Maszewo projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
 • 27-09-2017 19:58
 • Uchwała XXIV/149/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Maszewo
 • 27-09-2017 19:57
 • Uchwała XXIV/148/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
 • 27-09-2017 19:54
 • Uchwała XXIV/147/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Maszewo
 • 27-09-2017 19:53
 • Uchwała XXIV/146/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie zbycia w formie bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej do 1802/9999 części, oznaczonej numerem działki 1107 w obrębie Maszewo – 1, miasto Maszewo, przy ul. Szkolnej Nr 7
 • 27-09-2017 19:52
 • Uchwała XXIV/145/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 5 ulokowanego na poddaszu budynku wielorodzinnego Nr 13, obr. Rożnowo Nowogardzkie, Gmina Maszewo
 • 27-09-2017 19:51
 • Uchwała XXIV/144/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 1 ulokowanego na parterze budynku wielorodzinnego Nr 13, obr. Rożnowo Nowogardzkie, Gmina Maszewo
 • 27-09-2017 19:45
 • Uchwała Nr XXIII/143/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 • 27-09-2017 19:40
 • OBWIESZCZENIE - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem dla przedsięwzięcia: Zmiana sposobu użytkowania obiektów do chowu drobiu pn. zwiększenie maksymalnej, jednoczesnej obsady drobiu do 261.000 szt., tj. do 1044 DJP w instalacji zlokalizowanej na działce Nr 202/1 ...
 • 27-09-2017 09:58
 • Odpowiedź na petycję
 • 25-09-2017 22:19
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 25-09-2017 22:05
 • Zarządzenie Nr 454/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 08 września 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego dziewiątego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3, miasto M
 • 25-09-2017 19:39
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Zgodnie z art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.08.2017 r. Pana Roberta Mituty, występujące
 • 19-09-2017 19:19
 • O B W I E S Z C Z E N I E - termin opłaty trzeciej raty tj. do dnia 30 września 2017 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 19-09-2017 19:18
 • Zdrowe nawyki kształcenia
 • 15-09-2017 19:05
 • Petycja – wzorowa łazienka
 • 15-09-2017 19:04
 • Zarządzenie Nr 453/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 08 września 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Nastazinie, Gmina Maszewo, stanowiącej w
 • 15-09-2017 19:01
 • Zarządzenie Nr 452/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 08 września 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych siódmych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, miasto Ma
 • 15-09-2017 19:01
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo