http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Wybory Ławników
INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO ORZEKANIA W SPRAWACH KARNYCH I RODZINNYCH,
W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY NA KADENCJĘ 2008-2011
NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001r.Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Maszewie wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2007 r. i jest ostatecznym terminem na złożenie kompletnego zgłoszenia.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
· posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
· jest nieskazitelnego charakteru;
· ukończył 30 lat;
· nie przekroczył 70 lat;
· jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
· jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
· posiada co najmniej wykształcenie średnie.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
· osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
· osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
· funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
· adwokaci i aplikanci adwokaccy,
· radcy prawni i aplikanci radcowscy,
· duchowni,
· żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
· funkcjonariusze Służby Więziennej,
· radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DOKONUJE SIĘ NA KARCIE ZGŁOSZENIA, DO KTÓREJ KANDYDAT MA OBOWIĄZEK DOŁĄCZYĆ:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Miejskim w Maszewie pokój nr 20. Karty dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Maszewie: bip.maszewo.pl
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Biurze Rady, pokój nr 20.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.:
091 418 78 43, wew. 34; 091 418 75 67, wew. 34;


Burmistrz Maszewa
Jadwiga FerensztajnKarta Ławnika:
karta_lawnika.rtf (2007-06-01 00:35:12)
Wykaz osób zgłaszających kandydata:
wykaz_osob_zglaszajacych_kandydata.doc (2007-06-03 21:31:42)


Utworzony: 03-06-2007 o 21:34, ostatnia modyfikacja: 03-06-2007 o 21:34 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo