Uchwa³y RIO o projekcie uchwa³y w spr. uchwalenia bud¿etu Gminy Maszewo na rok 2017 oraz o projekcie w spr. uchwalenia zmiany WPF Gminy Maszewo na lata 2017-2025