INFORMACJA NT. ZASAD DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW.

Wszelkie dokumenty związane z działalnością Rady Miejskiej w Maszewie (protokoły z poszczególnych posiedzeń, projekty uchwał itp.) są udostępniane na podstawie zapisów rozdziału V. „ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW” STATUTU GMINY MASZEWO przyjętego uchwałą Nr IV/31/03 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 14 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 22 poz. 283, Nr 33, poz.498).

V. ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW:

§ 66. 1. Udostępnianie dokumentów stanowiących informację publiczną odbywa się w pomieszczeniu obsługi Rady Miejskiej, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
2. Wgląd do dokumentów jest bezpłatny. Za wykonywanie kserokopii dokumentów dla potrzeb wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez Burmistrza; wysokość opłaty nie może przekraczać przeciętnych stawek za usługi kserograficzne na terenie Powiatu Goleniowskiego.
3. Jeżeli tylko część dokumentu jest objęta wyłączeniem jawności, wówczas udostępnia się pozostałą część dokumentu lub sporządza się wyciąg z jawnej części dokumentu.
4. Osobie korzystającej z dokumentów nie wolno:
   1) wyjmować dokumentów z akt, teczek, zbiorów;
   2) dokonywać na teczkach i okładkach zbiorów jakichkolwiek dokumentów poprawek, uzupełnień, znaków.
5. Pracownik Urzędu ma obowiązek nadzorować korzystanie z udostępnionych dokumentów.
6. Protokoły z sesji Rady Miejskiej, posiedzeń komisji Rady są udostępniane po ich zatwierdzeniu i podpisaniu.