http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XIV/82/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obr.1 Maszewo.
 • 22-11-2012 07:49
 • Uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obr.3 Maszewo.
 • 22-11-2012 07:50
 • Uchwała Nr XIV/ 84 /2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2012
 • 22-11-2012 07:50
 • Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Dębicach.
 • 22-11-2012 07:51
 • Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2012 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo.
 • 22-11-2012 07:52
 • Uchwała Nr XIX/106/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Maszewo.
 • 22-11-2012 07:55
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2011 r.
 • 22-11-2012 07:59
 • Uchwała Nr XX/119/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 • 22-11-2012 08:00
 • Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie podziału gminy Maszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • 22-11-2012 08:01
 • Uchwała Nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie podziału gminy Maszewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • 22-11-2012 08:02
 • Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawa.
 • 23-11-2012 10:55
 • Uchwała Nr XXII/131/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 22-01-2013 09:59
 • Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.11.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • 22-01-2013 10:00
 • Uchwała Nr XXII/133/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
 • 22-01-2013 10:00
 • Uchwała Nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.11.2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • 22-01-2013 10:01
 • Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i za usługi w zakresie odbierania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych
 • 22-01-2013 10:02
 • Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.11.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 22-01-2013 10:02
 • Uchwała Nr XXIII/142 /2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę z
 • 22-01-2013 10:04
 • Uchwała Nr XXIII/143 /2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
 • 22-01-2013 10:04
 • Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 22-01-2013 10:05
  1 2 3 4 5 6 7 8 następne


  © 2006 UM Maszewo