http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Uchwała nr XXVI/202/05 - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA NR XXVI/202/05
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 25 listopada 2005r.w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.


Na podstawie art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 r o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484)
uchwala się co następuje :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych.

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00 zł.,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 400,00 zł.,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 490,00 zł.;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zwieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton - 1.030,00 zł.;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały;- 2 –

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 370,00 zł.;


6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek
określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.300,00 zł.,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.630,00 zł.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/133/04 Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2010).


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/202/05
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 25 listopada 2005r.Utworzony: 07-12-2005 o 03:10, ostatnia modyfikacja: 07-12-2005 o 03:10 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo