http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Zadania i kompetencje Rady Miejskiej
INFORMACJA
O ORGANIZACJI I ZASADACH DZIAŁANIA
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIEGmina jako osoba prawna, zgodnie z art. 38 Kodeksu cywilnego, działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawach i statucie gminy. Przedstawiona zasada, zwana teorią organów osoby prawnej, uznaje, iż działanie określonych osób fizycznych w pewnych sytuacjach uznaje się za działanie reprezentowanej przez nie osoby prawnej- „O działaniu osoby prawnej można mówić jedynie wówczas, gdy osoby fizyczne występują w konkretnej sprawie, w sposób wyraźny lub chociażby domniemany, jako organ i działają w granicach kompetencji danego organu, wynikającej z przepisów o ustroju konkretnej osoby prawnej (lub określonego rodzaju osób prawnych)”.
Na podstawie art. 169 Konstytucji RP jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
W ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) znajduje się Rozdział 3 poświecony władzom gminy. Na podstawie art.11a ust.1 powyższej ustawy organami gminy są:
- Rada gminy,
- Burmistrz


RADA MIEJSKA W MASZEWIE


Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Radę tworzą radni wybrani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych, odbywających się na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Liczba radnych uzależniona jest od liczby mieszkańców danej gminy i wynosi:1)15 radnych w gminach do 20.000 mieszkańców, 2)dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców, 3)dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców, 4)dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców gminy Maszewo (na dzień 02.01.2004r.- 8.269 osób), to w skład Rady Miejskiej w Maszewie wchodzi 15 radnych.
Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru (wybory samorządowe do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na kadencję 2002- 2006 zostały przeprowadzone w dniu 27.10.2002r.).

Rada Miejska w Maszewie w dniu 14 lutego 2003r. podjęła uchwałę
Nr IV/31/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo, natomiast w dniu 20 marca 2003r. uchwałę Nr V/41/03 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo. Przyjęty Statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy Maszewo.
Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Rada tworzy stałe i dorażne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy i działają wyłącznie na jej zlecenie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Przewodniczących Komisji wybiera rada. W miesiącu maju 2003r. dokonano reorganizacji stałych komisji rady. Reorganizacją nie została objęta komisja rewizyjna. W miejsce dotychczas działających 3 stałych komisji, tj. komisji oświaty i zdrowia, komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska, zostały utworzone 2 nowe komisje, tj. komisja społeczna i gospodarcza.
W Radzie Miejskiej w Maszewie działają 3 stałe komisje:

1.Komisja Rewizyjna -
Szczególną rolę ustawodawca przypisał właśnie komisji rewizyjnej, której
celem działania jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Spośród
szczegółowych zadań komisji rewizyjnej należy wymienić przede wszystkim
opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium.
Ponadto komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę gminy
w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych
innych komisji.
2.Komisja Społeczna -
Zakres działania tej komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezrobocia, oświaty, kultury, kultury
fizycznej, porządku publicznego, ochrony p.poż.

3.KOMISJA GOSPODARCZA
Zakres działania tej komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:
gospodarki komunalnej, budownictwa mieszkaniowego, działalności
gospodarczej, drogownictwa, gospodarki terenami, rolnictwa i leśnictwa,
ochrony środowiska, budżetu.


Radzie gminy przysługuje domniemanie kompetencji. Wszelkie zatem kompetencje niepowierzone wyraźnie burmistrzowi, a przyznane przez prawo organom gminy, przysługują radzie. Artykuł 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady oddaje sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Ustanowione, w cytowanym artykule, domniemanie właściwości rady „we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy” należy rozumieć w ten sposób, iż rada gminy jako organ o charakterze kolegialnym i wieloosobowym może podejmować działania związane ze stanowieniem (art.15 ust.1 ustawy) lub kontrolą (art.18 ust.1 ustawy). Nie może natomiast podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze (art.169 Konstytucji RP). Sprawy, które są ustawowo zastrzeżone na rzecz organów gminy, nie mogą być przedmiotem referendum rozstrzygającego, a wynik referendum przeprowadzonego w takiej sprawie może być traktowany jedynie w kategoriach konsultacji społecznej.
Na podstawie art.18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnej do wyłącznej właściwości rady gminy należą następujące sprawy:
- uchwalanie statutu gminy,
- ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy- na wniosek burmistrza,
- uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- uchwalanie programów gospodarczych,
- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
- określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
- emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
- zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
- zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
- tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
- określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów akcji przez burmistrza,
- tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
- określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązanie,
- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a,
- podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
- podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
- podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
- nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
- stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Na podstawie art.11b ustawy o samorządzie gminnym- działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.Maszewo, dnia 6 lipca 2004 r.

Informację opracowało Biuro Rady Miejskiej w Maszewie
Utworzony: 20-06-2008 o 08:30, ostatnia modyfikacja: 19-08-2011 o 08:35 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo