http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
Zadania i kompetencje Burmistrza
Zadania i kompetencje Burmistrza to:

- organizowanie i kierowanie pracą urzędu,

- kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie gminy na zewnątrz,

- nadzorowanie realizacji budżetu gminy,

- podejmowanie czynności należących do kompetencji zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, za wyjątkiem wydawania w tym zakresie przepisów porządkowych,

- wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,

- przedkładanie organom nadzoru uchwał rady,

- występowanie z wnioskiem o ogłoszenie aktów prawa miejscowego, uchwały budżetowej
oraz sprawozdania z wykonania budżetu,

- powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników mianowanych,

- nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników samorządowych , wykonywania innych uprawnień zwierzchnika służbowego - pracodawcy w odniesieniu do pracowników urzędu,

- występowanie do rady z wnioskami w sprawie wyboru zastępcy burmistrza, członków
zarządu oraz powoływania i odwoływania sekretarza oraz skarbnika,

- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego-pracodawcy w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem ich zatrudniania i zwalniania,

- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

- składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
gminy / w ramach upoważnień udzielanych przez zarząd /,

- występowanie w imieniu gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

- uczestniczenie w pracach związków i porozumień miedzygminnych oraz wykonywania
zadań wynikających z tych porozumień,

- rozpatrywanie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych,

- gospodarowanie funduszem płac, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

- podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

- wykonywanie uchwał zarządu,

- ustalanie regulaminu pracy urzędu,

- wykonywanie funkcji Przewodniczącego Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,

- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrza przepisami prawa, uchwałami rady i zarządu.


Utworzony: 22-09-2003 o 20:35, ostatnia modyfikacja: 22-09-2003 o 20:35 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo