http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Projekty uchwał na XXXIV sesję RM 17.10.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wisławie, gm. Maszewo.

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV ww obrębach:Maciejewo, Pogrzymie, Dobrosławiec, Radzanek, Rożnowo Nowogardzkie, Dąbrowica, Darż.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Maszewo na rok 2019.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019.


Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.


Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego.


Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/209/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej.


Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Maszewo.

Załącznik nr 1


Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018.


Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025.Utworzony: 10-10-2018 o 14:56, ostatnia modyfikacja: 11-10-2018 o 11:20 , umieścił: Ireneusz Chwiałkowski drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo