http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIV SESJĘ RM 20.09.2017 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 1 ulokowanego na parterze budynku wielorodzinnego Nr 13, obr. Rożnowo Nowogardzkie, Gmina Maszewo, wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnicą i komórką oraz udziałem w nieruchomości wspólnej budynków, jak i działce do 34/100 części, oznaczonej numerem geodezyjnym 116, na której usytuowane są części składowe zbywanej nieruchomość na rzecz najemcy.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 5 ulokowanego na poddaszu budynku wielorodzinnego Nr 13, obr. Rożnowo Nowogardzkie, Gmina Maszewo, wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. komórką oraz udziałem w nieruchomości wspólnej budynków, jak i działce do 15/100 części, oznaczonej numerem geodezyjnym 116, na której usytuowane są części składowe zbywanej nieruchomości na rzecz najemcy.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odnośnie zbycia w formie bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej do 1802/9999 części, oznaczonej numerem działki 1107, usytuowanej w obrębie Maszewo – 1, miasto Maszewo, przy ul. Szkolnej Nr 7, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenia gospodarczego, które wchodzą w skład ww. udziału.
 4. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Maszewo.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 (Nr. Projektu BR.0006.24.17.MO)
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 (Nr. Projektu BR.0006.25.17.MO)
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2017 (Nr. Projektu BR.0006.27.17.MO)
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Maszewo projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, pn. Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo, zarejestrowany pod numerem: RPZP.07.01.00-32-K715/17
 13. Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 13.09.2017 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo


Utworzony: 08-09-2017 o 21:45, ostatnia modyfikacja: 27-10-2017 o 19:00 , umieścił: Ireneusz Chwiałkowski drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo