http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Kogo dotyczy

Inwestora planującego zrealizować:

  • przedsięwzięcie mogące znacząco lub mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
  • przedsięwzięcie inne niż ww., które nie jest bezpośrednio związane z ochrona obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek wraz z załącznikami (są określone we wniosku)

2. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia;

3. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach druk do pobrania

Opłaty

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie organu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Maszewie. Numer rachunku:
81937510546800023130000020 Bank Spółdzielczy w Goleniowie Oddział w Maszewie z chwilą złożenia wniosku.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - inspektor ds. ochrony środowiska, pok. nr 29, Adres: Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo, pok. 29. Nr telefonu (91) 402-33-80, faks 4187506, e-mail: ochrona.srodowiska@maszewo.pl Godziny pracy: poniedziałek - 8.00 - 16.00, wtorek - piątek - 7.30 - 15.30

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Maszewie

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 2, 72-130,Maszewo, pokój Nr 16 w godzinach pracy Urzędu.


Utworzony: 07-09-2017 o 08:41, ostatnia modyfikacja: 07-09-2017 o 08:41 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo