http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

O B W I E S Z C Z E N I E   B U R M I S T R Z A   M A S Z E W A

BURMISTRZ MASZEWA
Informacje o odwołaniu przetargu ustnego Nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ stanowiącej własność gminy MASZEWO

 Zgodnie z art. art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.), art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/99/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami oraz uchylenia uchwały (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2008r. Nr 49 poz.1084) Burmistrz Maszewa odwołuje wyznaczony na dzień 21 kwietnia 2017 roku, na godzinę 1000 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Maszewo - 1, miasto Maszewo, przy ul. Nowogardzkiej, oznaczonej numerem działki 179/4 o powierzchni 671,00m2, wpisanej do księgi wieczystej SZ1O/00045623/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 Niniejsza informacja w kwestii odwołania ww. przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie oraz umieszczeniu na stronie internetowej, Urzędu Miejskiego w Maszewie (www.maszewo.pl).

 Osoby, które wpłaciły wadium, o którym mowa we wspomnianym ogłoszeniu przetargowym otrzymają zwrot wpłaconej kwoty.

 

Maszewo, dnia; 20 kwietnia 2017 roku.


Utworzony: 21-04-2017 o 08:04, ostatnia modyfikacja: 21-04-2017 o 08:04 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo