http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Maszewie

  1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Maszewo na rok 2017.
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017.
  3. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
  4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Maszewo do projektu Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie współfinansowanego w ramach Działania 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Maszewo do projektu: Rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualizacja pracy z uczniem w placówkach oświatowych na terenie Gminy Maszewo współfinansowanego w ramach Działań RPO WZ 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach kontraktu Samorządowych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.
  9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa.


Utworzony: 28-10-2016 o 17:26, ostatnia modyfikacja: 28-10-2016 o 17:26 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo