http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
XI/87/03
U C H W A Ł A Nr XI/87/03
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE
z dnia 29 listopada 2003r.


w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów,
zwolnienia z podatku od posiadania psów.


Na pdst.art.14 pkt.1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity) Dz.U.z 2002 Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz.874 i Nr 110 poz.1039, Nr 188, poz. 1840)
uchwala się co następuje:

§1 Ustala się na na obszarze gminy stawkę roczną podatku od posiadania psów
w wysokości 50,00 zł za 1 psa.

§ 2 Zwalnia się z podatku z tyt. posiadania piewszego psa.

§ 3 1.Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca w roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w drugiej połowie roku –wynosi 50% ustalonej wysokości i płatny jest bez wezwania do końca danego roku.
3. Nie zapłacony w terminie podatek, z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego.

§ 4 Poboru podatku od posiadania psów dokonują:
1. Na terenie miasta – Zakład Komunalny w Maszewie.
2. Na terenie wsi – sołtysi.

§5 Za pobór podatku ustala się prowizję w wysokości 8 % od pobranej kwoty.

§ 6 Traci moc Uchwała Nr XII/85/99 Rady Miejskiej w Maszewie dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów.

§ 7 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004r.

Utworzony: 15-07-2004 o 10:59, ostatnia modyfikacja: 15-07-2004 o 10:59 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo