http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 
XII/90/03
UCHWAŁA NR XII/90/03
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE
z dnia 11 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.


Na podstawie art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 r o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz. U. 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i 203, poz. 1966).

uchwala się co następuje :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych.

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 240,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 390,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 470,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton
- 1.000,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 360.00 zł;


6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.270,00 zł ,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.580,00 zł .


§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2187).


§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/85/03 Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.Utworzony: 15-07-2004 o 10:59, ostatnia modyfikacja: 15-07-2004 o 10:59 , umieścił: webmaster drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo