http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

1. Zaświadczenia

 • o przeznaczeniu działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo
  Wniosek do pobrania
 • o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo
 • wypisy i wyrysy z planu i studium

Podstawa Prawna : Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Maszewie Nr III/14/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Opłata skarbowa

 • 17,- zł (siedemnaście złotych)
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz.1635
Przewidywany termin załatwienia sprawy do 30 dni

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa Prawna : Art. 59 ust.1 art. 60 ust.1 art. 61 ust.1 art. 64 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319), art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071) oraz na podstawie :
 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. , Nr 164, poz. 1588)
 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r. , Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami ),
 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami ),
 4. Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity , Dz. U. z 2004 r. , Nr 204, poz. 2086 ),
 5. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami),
 6. Ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. , Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami),
Opłata skarbowa
 • 107 ,- zł (sto siedem złotych)
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz.1635
Przewidywany termin załatwienia sprawy do 60 dni

Wniosek do pobrania

3. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa Prawna : Art. 59 ust.1 art. 60 ust.1 art. 61 ust.1 art. 64 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319), art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071) oraz na podstawie :
 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. , Nr 164, poz. 1588)
 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r. , Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami ),
 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami ),
 4. Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity , Dz. U. z 2004 r. , Nr 204, poz. 2086 ),
 5. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami),
 6. Ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. , Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami),
Opłata skarbowa:
 • 56 ,- zł (pięćdziesiąt sześć złotychzłotych)
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz.1635
Przewidywany termin załatwienia sprawy do 30 dni
Do pobrania:
Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana
Wniosek oprzeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Załącznik do wnioseku oprzeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Utworzony: 04-01-2010 o 10:38, ostatnia modyfikacja: 10-02-2015 o 10:28 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo