Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Maszewie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Załączniki do procedury:

Wniosek

Sprawę załatwia

Urząd Miejski w Maszewie

Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,

Plac Wolności 2,

72-130 Maszewo

Dokumenty od wnioskodawcy

I. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od posiadacza nieruchomości zawierające:

1. imię, nazwisko

2. oznaczenie nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy – podanie numeru działki ewidencyjnej i obrębu geodezyjnego,

II. Załączniki do wniosku:

 1. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna być określona w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie przedmiotowego drzewa w terenie.

Zaświadczenie o braku sprzeciwu

Organ może przed upływem terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm. ) o opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Forma załatwienia

Sprzeciw (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów, lub brak stanowiska oznaczający zgodę, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Termin załatwienia

Organ ma obowiązek dokonać oględzin drzew w ciągu 21 dni, oraz ma możliwość w ciągu 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Bieg terminu jest przerywany w przypadku braku kompletnych dokumentów dostarczonych wraz ze zgłoszeniem.

Tryb odwoławczy – Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Maszewa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna –

 • Art.83a ust. 1 art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4, 5 ,7, 8, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ).
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 • Część III ust. 44 - zwolnienia pkt 6 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716).
 • Art. 1, art. 2, art. 3 ustawy z dnia 11 maja o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 poz. 1074)

Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy składać do wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).
 2. Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – przypadki wymienione w pkt 1-17):
 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości pnia 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem iż w tym przypadku właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w trybie przewidzianym art. 83f ust 4-20 ustawy o ochronie przyrody.

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

 1. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 2. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 3. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 4. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 5. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 6. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 8. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 9. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 10. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 11. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  1. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  2. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 12. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody;
 13. znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych); znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. (art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 14. znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z wyłączeniem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych (art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Chwiałkowski 09-01-2019 18:02:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Chwiałkowski 09-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Chwiałkowski 09-01-2019 18:18:49